August 10, 2017

Cenu aptauja 1- 2

Cenu aptaujas nolikums

“Zaļās Atmodas muzeja” aprīkošana ar iebūvētām mēbelēm un videonovērošanas sistēmu

 

 1. sadaļa: INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM

1.Pasūtītājs

Biedrība „Vides aizsardzības klubs”,

Raiņa bulv. 21 – 5, Rīga, LV – 1050

Reģ. Nr. 40008003594

Tālrunis: 67226042

e-pasts: elita@vak.lv

Kontaktpersona: Elita Kalniņa tālr. 29374253

2.Cenu aptaujas  priekšmets un apjoms

“Zaļās Atmodas muzeja” aprīkošana ar iebūvētām mēbelēm un videonovērošanas sistēmu

 

3.Līguma izpildes laiks

2017.gada 30.septembris.

4.Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks

4.1.Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 21.augusta  plkst. 12.00  Biedrības “Vides aizsardzības klubs” telpās, Raiņa bulv. 21 -5, Rīgā.

4.2.Izmantojot pasta pakalpojumus, tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kuri saņemti līdz 2017. gada 21. augusta plkst. 12.00.

4.2.Piedāvājumu var iesniegt elektroniski līdz 4.1 punktā minētajam termiņam, nosūtot to uz kontaktpersonas elektronisko pasta adresi.

4.3. Piedāvājumi, kuri tiks saņemti pēc 4.1. un neatbildīs 4.2.punktā minētajiem nosacījumiem, netiks vērtēti un tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam neatvērti.

5.Piedāvājuma derīguma termiņš

Visu pretendentu piedāvājumi ir spēkā līdz līguma noslēgšanai vai cenu aptauja ir izbeigta neizvēloties nevienu piedāvājumu.

6.Piedāvājuma varianti un apjoms.

6.1.Pretendentam ir tiesības iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

6.2.Pretendentam piedāvājums ir jāiesniedz par visu apjomu.

7.Prasības piedāvājumu iesniegšanai un noformēšanai

7.1.Piedāvājumi par visu iepirkuma apjomu iesniedzami latviešu valodā vienā oriģinālā.

7.3.Piedāvājums jāiesniedz nelabojamā elektroniskā formātā, vai (jānosūta) vienā aizvērtā, aizzīmogotā un parakstītā aploksnē norādot sekojošu informāciju:

7.3.1. pretendenta nosaukumu un adresi;

7.3.2. norādi „Zaļās atmodas muzeja” aprīkošana ar iebūvējamām mēbelēm un videonovērošanas sistēmu.

7.3.Piedāvājums jānogādā elektroniski, personiski vai pa pastu.

7.4.Pretendenti pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

 1. Vispārējās prasības pretendentiem

8.1. Par pretendentiem var būt personas, kuras atbilst šī nolikuma prasībām un kuras izsaka vēlēšanos piedalīties iepirkumā.

8.2. Visi pretendenti piedalās cenu aptaujā uz vienādu noteikumu un vienlīdzības pamata.

8.3. Ja pretendents ir fiziska persona, tam jābūt reģistrētam kā nodokļu maksātājam.

 1. Pretendenta iesniedzamie dokumenti.

Pretendents iesniedz šādus dokumentus:

9.1. pieteikumu cenu aptaujai uz kura, tai skaitā, jānorāda – pretendenta pilnu nosaukumu, adresi, reģ. Nr., tālruņa Nr., bankas rekvizītus (nosaukums, kods, konta numurs); pretendenta uzņēmuma vadītāja un personas, kas pārstāvēs pretendentu cenu aptaujā – vārdu, uzvārdu un kontaktinformācija;

9.2. pretendenta apliecinājumu, kurā norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi – pasludināts tā maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajām beigu termiņam tas būs likvidēts;

9.3. Uzņēmuma reģistrācijas apliecības un nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopiju;

 

 1. Piedāvājumu vērtēšana.

10.1.Tiks pārbaudīta piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikumā pretendentiem norādītajām prasībām. Tiks lems par to, vai iesniegtais piedāvājums noformēts atbilstoši nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

10.2. Tiks pārbaudīta pretendenta atbilstību Nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošo pretendentu iesniegtie piedāvājumi netiks vērtēti.

10.3. No piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar zemāko piedāvājuma cenu.

10.4. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par pieņemto lēmumu, nosūtot informāciju pa pastu un elektroniski.

 1. Piedāvājuma cena

11.1. Piedāvājumam jābūt izteiktam eiro bez PVN, atsevišķi jānorāda piedāvājuma cena ar PVN, ja pieteicējs ir PVN nodokļu maksātājs.

11.2. Gadījumā, ja divu vai vairāku piedāvājumu cenas par visu iepirkuma priekšmetu kopumā ir vienādas, komisija izvēlas tā pretendenta piedāvājumu, kura piedāvātais izstrādes kopējais termiņš ir visīsākais.

 1. Pretendenta pienākumi:

12.1. rakstveidā informēt Pasūtītāju pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz iepirkuma noslēgumam par izmaiņām iesniegtajos pretendenta atlases dokumentos, kas saistītas ar:

1) pretendenta saimnieciskās darbības apturēšanu vai pārtraukšanu;

2) tiesvedības uzsākšanu par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

3) nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu rašanos;

4) pretendenta profesionālās darbības pārkāpumu konstatēšanu.

12.2. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt papildu informāciju;

12.3. Ievērot instrukcijā pretendentiem minētos noteikumus.

 1. Pretendenta tiesības:

13.1. Pieprasīt un saņemt rakstisku informāciju par cenu aptaujas norisi;

13.2. Saņemt informāciju par izdarītajiem grozījumiem cenu aptaujas norisē;

13.3. Apskatīt un iepazīties uz vietas ar objektu un veicamo darbu apjomu, saskaņojot ar pasūtītāju apmeklējuma laiku.

13.3. Citas šajā instrukcijā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

 1. Iepirkuma līgums

14.1. Pamatojoties uz Pasūtītāja lēmumu, pasūtītājs nosūta piedāvājuma iesniedzējam uzaicinājumu noslēgt iepirkuma līgumu.

14.2. Ja izraudzītais iepirkuma uzvarētājs atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, komisija izvēlas nākamo piedāvājumu, kas ir iesniedzis piedāvājumu ar nākamo zemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

14.3. Pretendentu iesniegtie materiāli netiek nodoti atpakaļ iesniedzējam.

 1. Apmaksas nosacījumi

15.1. Priekšapmaksa paredzēta 30% apjomā no piedāvājuma tāmes vērtības, primārai materiālu  iegādei,  ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.

15.2. Summa par paveikto darbiem  tiek izmaksāta 10 dienu laikā pēc konkrēti izdarīto darbu pieņemšanas-nodošanas akta sastādīšanas un parakstīšanas pamatojoties uz kalendāro grafiku atbilstoši   līgumam.

 

Biedrības „Vides aizsardzības klubs”

Viceprezidente Elita Kalniņa

 

 

 

 

 1. sadaļa: TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Zaļās Atmodas muzeja” muzeja aprīkošana ar iebūvētām mēbelēm un muzeja aprīkošana ar videonovērošanas sistēmu.

Darba uzdevums:

Veikt muzeja telpu apskati, uzmērīšanu un izstrādāt dizainu  iebūvēto mēbeļu uzstādīšanai, piegādāt un uzstādīt šādas mēbeles un videonovērošanas sistēmu muzeja vajadzībām:

Plaukta izgatavošana gb 1
Sienas plauktu izgatavošana gb 3
Stikla plauktu izgatavošana gb 8
Skapju izgatavošana (ar koka durvīm) gb 2
Skapju izgatavošana (ar stikla durvīm) gb 2
Skapju izgatavošana (ar koka un stikla durvīm) gb 2
     
Interaktīvā audio / video vadība un kontrole videonovērošanas nodrošināšanai muzeja vajadzībām kompl 1

Pirms iebūvēto mēbeļu piedāvājuma iesniegšanas  jāsazinās ar kontaktpersonu Elitu Kalniņu (tel.29374253), lai uz vietas apskatītu telpas, kurās ir nepieciešams izvietot mēbeles un pielāgot savu piedāvājumu muzeja interjera vajadzībām, kā arī lai saskaņotu mēbeļu krāsu gammu un dizainu.

 

Plānotā iepirkuma summa kopā ar PVN (līdz 12423,15 EUR).

 

 

 

 

 

 1. sadaļa: PRETENDENTA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

“Zaļās Atmodas muzeja” aprīkošanai ar iebūvētām mēbelēm un videonovērošanas sistēmu _____________________________________________________________________
(pretendenta nosaukums)

 

adrese ____________________________________________________________________

 

reģistrācijas apliecības Nr. ____________________________________________________

 

bankas rekvizīti _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

Piedāvājam izpildīt pasūtījumu saskaņā ar cenu aptaujas “Zaļās Atmodas muzeja” aprīkošanai ar iebūvētām mēbelēm un videonovērošanas sistēmu izvirzītajām prasībām par šādu līgumcenu:

 

_________________________________________      ___________     _________________

(Pretendenta pilnvarotās personas ieņemamais amats)      (paraksts)           (vārds, uzvārds)

 

______________________________________

(dokumenta aizpildīšanas datums)                                     z.v.

 

Cenu aptaujas nolikums

“Zaļās Atmodas muzeja” mēbeļu un aprīkojuma piegāde

 1. sadaļa: INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM

1.Pasūtītājs

Biedrība „Vides aizsardzības klubs”,

Raiņa bulv. 21 – 5, Rīga, LV – 1050

Reģ. Nr. 40008003594

Tālrunis:67226042

e-pasts: elita@vak.lv

Kontaktpersona: Elita Kalniņa tālr. 29374253

2.Cenu aptaujas  priekšmets un apjoms

“Zaļās Atmodas muzeja” mēbeļu un aprīkojuma piegāde

3.Līguma izpildes laiks

2017.gada 30.septembris

4.Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks

4.1.Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 21.augusta  plkst. 12.00  Biedrības “Vides aizsardzības klubs” telpās Raiņa bulv. 21 -5, Rīgā.

4.2.Izmantojot pasta pakalpojumus, tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kuri saņemti līdz 2017. gada 21 augusta plkst. 12.00.

4.2.Piedāvājumu var iesniegt elektroniski līdz 4.1 punktā minētajam termiņam, nosūtot to uz kontaktpersonas elektronisko pasta adresi.

4.3. Piedāvājumi, kuri tiks saņemti pēc 4.1. un neatbildīs 4.2.punktā minētajiem nosacījumiem, netiks vērtēti un tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam neatvērti.

5.Piedāvājuma derīguma termiņš

Visu pretendentu piedāvājumi ir spēkā līdz līguma noslēgšanai vai cenu aptauja ir izbeigta neizvēloties nevienu piedāvājumu.

6.Piedāvājuma varianti un apjoms.

6.1.Pretendentam ir tiesības iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

6.2.Pretendentam piedāvājums ir jāiesniedz par visu apjomu.

7.Prasības piedāvājumu iesniegšanai un noformēšanai

7.1.Piedāvājumi par visu iepirkuma apjomu iesniedzami latviešu valodā vienā oriģinālā.

7.3.Piedāvājums jāiesniedz nelabojamā elektroniskā formātā, vai (jānosūta) vienā aizvērtā, aizzīmogotā un parakstītā aploksnē norādot sekojošu informāciju:

7.3.1. pretendenta nosaukumu un adresi;

7.3.2. norādi „Zaļās atmodas muzeja”   mēbeļu un aprīkojuma piegāde.

7.3.Piedāvājums jānogādā elektroniski, personiski vai pa pastu.

7.4.Pretendenti pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

 1. Vispārējās prasības pretendentiem

8.1. Par pretendentiem var būt personas, kuras atbilst šī nolikuma prasībām un kuras izsaka vēlēšanos piedalīties iepirkumā.

8.2. Visi pretendenti piedalās cenu aptaujā uz vienādu noteikumu un vienlīdzības pamata.

8.3. Ja pretendents ir fiziska persona, tam jābūt reģistrētam kā nodokļu maksātājam.

 1. Pretendenta iesniedzamie dokumenti.

Pretendents iesniedz šādus dokumentus:

9.1. pieteikumu cenu aptaujai uz kura, tai skaitā, jānorāda – pretendenta pilnu nosaukumu, adresi, reģ. Nr., tālruņa Nr., bankas rekvizītus (nosaukums, kods, konta numurs); pretendenta uzņēmuma vadītāja un personas, kas pārstāvēs pretendentu cenu aptaujā – vārdu, uzvārdu un kontaktinformācija;

9.2. pretendenta apliecinājumu, kurā norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi – pasludināts tā maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajām beigu termiņam tas būs likvidēts;

9.3. Uzņēmuma reģistrācijas apliecības un nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopiju;

 

 1. Piedāvājumu vērtēšana.

10.1.Tiks pārbaudīta piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikumā pretendentiem norādītajām prasībām. Tiks lems par to, vai iesniegtais piedāvājums noformēts atbilstoši nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

10.2. Tiks pārbaudīta pretendenta atbilstību Nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošo pretendentu iesniegtie piedāvājumi netiks vērtēti.

10.3. No piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.

10.4. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par pieņemto lēmumu, nosūtot informāciju pa pastu un elektroniski.

 1. Piedāvājuma cena

11.1. Piedāvājumam jābūt izteiktam eiro bez PVN, atsevišķi jānorāda piedāvājuma cena ar PVN, ja pieteicējs ir nodokļu maksātājs.

11.2. Gadījumā, ja divu vai vairāku piedāvājumu cenas par visu iepirkuma priekšmetu kopumā ir vienādas, komisija izvēlas tā pretendenta piedāvājumu, kura piedāvātais izstrādes kopējais termiņš ir visīsākais.

 1. Pretendenta pienākumi:

12.1. rakstveidā informēt Pasūtītāju pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz iepirkuma noslēgumam par izmaiņām iesniegtajos pretendenta atlases dokumentos, kas saistītas ar:

1) pretendenta saimnieciskās darbības apturēšanu vai pārtraukšanu;

2) tiesvedības uzsākšanu par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

3) nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu rašanos;

4) pretendenta profesionālās darbības pārkāpumu konstatēšanu.

12.2. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt papildu informāciju;

12.3. Ievērot instrukcijā pretendentiem minētos noteikumus.

 1. Pretendenta tiesības:

13.1. Pieprasīt un saņemt rakstisku informāciju par cenu aptaujas norisi;

13.2. Saņemt informāciju par izdarītajiem grozījumiem cenu aptaujas norisē;

13.3. Apskatīt un iepazīties uz vietas ar objektu un veicamo darbu apjomu, saskaņojot ar pasūtītāju apmeklējuma laiku.

13.3. Citas šajā instrukcijā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

 1. Iepirkuma līgums

14.1. Pamatojoties uz Pasūtītāja lēmumu, pasūtītājs nosūta piedāvājuma iesniedzējam uzaicinājumu noslēgt iepirkuma līgumu.

14.2. Ja izraudzītais iepirkuma uzvarētājs atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, komisija izvēlas nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

14.3. Pretendentu iesniegtie materiāli netiek nodoti atpakaļ iesniedzējam.

 1. Apmaksas nosacījumi

15.1. Priekšapmaksa paredzēta 30% apjomā no darbu tāmes vērtības, primārai materiālu un inventāra iegādei,  ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas, un pievienotā veicamo darbu apjoma kalendārā grafika, kas ir kā neatņemama šī iepirkuma līguma sastāvdaļa.

15.2. Summa par veiktajiem darbiem tiek izmaksāta 10 darbadienu laikā pēc konkrēti izdarīto darbu pieņemšanas-nodošanas akta sastādīšanas un parakstīšanas atbilstoši darbu tāmei un līgumam.

 

Biedrības „Vides aizsardzības klubs”

Viceprezidente Elita Kalniņa

 1. sadaļa: TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Zaļās Atmodas muzeja” mēbeļu un aprīkojuma piegādei

 

Darba uzdevums:

 

Piegādāt un veikt mēbeļu un aprīkojuma montēšanu un uzstādīšanu.

Pretendentam pirms mēbeļu piedāvājuma iesniegšanas  jāsazinās ar kontaktpersonu Elitu Kalniņu (tel.29374253), lai uz vietas apskatītu telpas, kurās ir nepieciešams izvietot mēbeles un pielāgot savu piedāvājumu muzeja interjera vajadzībām, kā arī saskaņotu krāsu gammu un dizainu muzeja vajadzībām.

Muzeja telpām nepieciešamās mēbeles un aprīkojums:
Apgaismojuma sliedes m 60  
lampas gb 60  
koka soli apmeklētājiem gb 3  
griestu lampas gb 3  
galda lampas gb 5  
koka krēsli gb 50  
rakstāmgaldi gb 3  
Arhīva skapji gb 4  
Plānotā iepirkuma summa (Līdz 5328,57,00 EUR)  

 

 

 

 

 1. sadaļa: PRETENDENTA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

“Zaļās Atmodas muzeja” mēbeļu un aprīkojuma piegādei

 

 

_____________________________________________________________________
(pretendenta nosaukums)

 

adrese ____________________________________________________________________

 

reģistrācijas apliecības Nr. ____________________________________________________

 

bankas rekvizīti _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

Piedāvājam izpildīt pasūtījumu saskaņā ar cenu aptaujas “Zaļās Atmodas muzeja” mēbeļu un aprīkojuma piegādei izvirzītajām prasībām par šādu līgumcenu:

 

_________________________________________      ___________     _________________

(Pretendenta pilnvarotās personas ieņemamais amats)      (paraksts)           (vārds, uzvārds)

 

______________________________________

(dokumenta aizpildīšanas datums)                                     z.v.

Advertisements
April 18, 2017

Lielā talka

Talkosim pie topošā Zaļās atmodas muzeja, Pils ielā 1, 22. aprīlī, sāksim plkst. 10.00- 11.00

Ko darīsim?- Sakopsim kāpu mežiņu, atbrīvosim kāpu biotopu no lapu krūmeļiem, stādīsim priedītes, tīrīsim drazu, kas sakrājusies pa ziemu, kurināsim ugunskuru un, protams, vārīsim talkas zupu.

Kāds būs laiks? – Tas vienalga, ka tikai mugurā piemērots apģērbs!

Kas jāņem līdzi? – Sastāvdaļas gaļas pupiņu zupai, būtu labi – arī grābekļus un lāpstas. Cimdi un maisi būs.

Vilcieni no Rīgas 9.20 un 9.50

Talkosim!

February 27, 2017

Vides aizsardzības klubam -30

 

 

 

Vecākā vides organizācija  Latvijā-  Vides aizsardzības klubs atzīmē 30 gadu jubileju!

2017.gada 24.februārī vecākā Vides organizācija Latvijā – Vides Aizsardzības klubs (VAK), ar retrospektīvas izstādes atklāšanu Latvijas Kara muzejā plkst. 17:00, atzīmēja trīsdesmit gadu pastāvēšanas jubileju.

“Latvijas Kara muzejs kā vieta izstādes atklāšanai izvēlēts apzināti, atgādinot, ka VAK, kā zaļās miera ideoloģijas nesējs, ir astoņdesmito gadu beigu nevardarbīgās Zaļās atmodas pretošanās kustības simbols un zaļās politikas aizsācējs Latvijā”, informēja VAK viceprezidente Elita Kalniņa.

Un zaļie uzvarēja!

 1. gada 24. februārī Latvijā tika nodibināts Vides aizsardzības klubs, pirmā nevalstiskā organizācija, kas savu darbību bija sācis kā Pieminekļu aizsardzības talku centrs un 80. gadu vidū aizsāka talku kustību, tīrot un atbrīvojot baznīcas, kapus un rakstnieku piemiņas vietas. Talku kustība aptvēra visu Latviju un tās bija ne tikai sakopšanas talkas, bet lielā mērā toreizējos apstākļos – nevardarbīga pretošanās pastāvošajam padomju režīmam.

Pārtopot par Vides aizsardzības klubu, uzstādījums formāli bija vides aizsardzība, bet praktiski – politisks, jo milzīgās un daudzskaitlīgās akcijas, demonstrācijas un mītiņi ( Lūgšana pie jūras, Melno karogu mītiņš, mītiņi pret metro celtniecību Rīgā, sarkan-balt-sarkano karogu mītiņš Mežaparkā) skaidri norādīja, ka tās ir politiskas aktivitātes. Sākoties Atmodas procesiem Latvijā, VAK nepārtapa par partiju, bet izvēlējās neformālu ceļu, lai pievērstos vides problēmām, kas tāpat bija cieši saistītas ar politisko un ekonomisko situāciju.

Zaļās atmodas muzejs Jūrmalā – VAK dāvana Latvijai simtgadē

VAK pamatoti var lepoties, ka ir zaļās kustības un domāšanas pamatlicējs Latvijā – tas aizsāka šodien tik pašsaprotamas lietas kā atkritumu šķirošanu, zaļo sertifikātu piešķiršanu, bioloģiskās lauksaimniecības kustību, Zilo karogu piešķiršanu pludmalēm, kāpu aizsardzību un pievērsa uzmanību vēl daudzām citām vides aizsardzības problēmām, kas nereti likās maznozīmīgas vai otršķirīgas. Tomēr VAK vienmēr uzsvēra, ka bez tīras vides nav iespējama cilvēka dzīve un savā Manifestā pasludināja, ka Latvijai jākļūst par zaļāko valsti pasaulē.

“Izstāde ir tikai neliels ieskats topošajai Zaļā Atmodas muzeja plašajai ekspozīcijai, kas atradīsies Jūrmalā. Šobrīd aizsākušies intensīvi projektēšanas un ēkas labiekārtošanas darbi, lai Jūrmalas pašvaldības VAKam atvēlētās telpas tiktu pielāgotas interaktīva muzeja vajadzībām”, norāda topošā Zaļā Atmodas muzeja vadītāja, VAK viceprezidente Lelde Stumbre!

Zaļās atmodas muzejs Jūrmalā būs VAK dāvana Latvijai  un visiem zaļi domājošajiem mūsu valsts pastāvēšanas simtgadē!

Izstāde Kara muzejā Rīgā ir apskatāma līdz 24. aprīlim, pie tam – katru ceturtdienu, sākot no plkst.16.00 interesenti, ziņkārīgie un domubiedri var piedalīties sarunās, diskusijās, atmiņu stāstos un nākotnes iecerēs, kā arī nodot topošajam Zaļās atmodas muzejam eksponātus – foto un videomateriālus, dokumentus, priekšmetus.

 

 

 

October 3, 2016

Cenu aptaujas nolikums

Cenu aptaujas nolikumu skatīt Pienotavas sadaļā “Oficiāli”

September 17, 2016

Mūsmāja

muzeja-logo

Tādā „mīļvārdiņā” dēvējam VAK apsaimniekošanā iegūto namu Jūrmalā ( bijušais pasaku nams Undīne). Pastāvēs, kas pārveidosies! Dzejnieku Raiņa un Aspazijas atjaunotais muzejs ir turpat, gandrīz blakus, un gluži uzskatāms piemērs tam, ka – viss ir iespējams! Arī Mūsmājas jaunā dzīve.

Šī gada aprīlī tika noslēgts līgums ar Jūrmalas domi par nama pāriešanu VAK pārziņā ar spēcīgu un mērķtiecīgu uzdevumu – izveidot šajā namā Zaļās atmodas muzeju „Pirmais stāvs”. Kas ir pirmais stāvs? Tas, uz kura būvē nākamos stāvus, tas, kurā atrodas ieejas durvis, kāpnes uz citiem stāviem, kas uzreiz ziņo par nama būtību. Tādēļ tāds topošā muzeja nosaukums, kas Atmodas pirmsākumos emocionāli izskanēja Jura Vilcāna radītajā dziesmā „Celies, pirmais stāvs”. „Celies, pirmais stāvs, uz pamodini tos, kas otrā stāvā mīt…” – tāds bija dziesmas aicinājums un tas notika arī dzīvē. Pirmais stāvs – nevalstiskās organizācijas, (viena no pirmajām – Vides aizsardzības klubs), kas pamazām radās astoņdesmito gadu vidū, modināja tautu, rādīja ceļu un taciņas, kā izkļūt uz lielceļa, kas veda uz galveno – neatkarīgu Latviju. Uz „pirmā stāva” pamatiem radās Tautas fronte, partijas, citas zaļās organizācijas un tas arī ir muzeja galvenais mērķis – savākt un apkopot liecības par „pirmo stāvu”, bez kura diez vai lielā, daudzstāvu celtne tiktu uzbūvēta. Un patiešām drosmīgie cilvēki, kuri tajā, vēl visai nedrošajā laikā, uzdrošinājās iziet ielās, pat ar sarkan-balti-sarkano karogu rokās, nostāties pretī militāristiem, paziņot, ka šī zeme pieder viņiem – šie cilvēki tiešām pelnījuši, ka tos atceras laimīgās nākamās paaudzes, kurām nebūs jādzīvo svešas varas okupācijā.

Lai izveidotu muzeju, vajadzīgas telpas, un skaistais nams Jūrmalā, Parka ielā, kas pat esot viens no vecākajiem namiem, sen jau pelnījis, lai tas atkal atgūtu savu kādreizējo, Jūrmalas koka apbūvei tik raksturīgo, eleganci un pievilcību, lai kļūtu par omulīgu, viesmīlīgu tikšanās vietu ne tikai muzeja apmeklētājiem, bet arī dažādiem kultūras un vides pasākumiem, kas pamazām sāksies, kad būs beigušies nama remontdarbi. Tie notiks, pateicoties Latvijas Vides aizsardzības fonda un Jūrmalas domes atbalstam – telpas šajā namā ideāli atbilst muzeja prasībām un kultūras un vides pasākumu rīkošanai. Tām tikai vajag gaismu un plašumu kā gaismu un plašumu vajag jebkurai dzīvei būtnei vai idejai, lai tā augtu un attīstītos.

Pirmā vasara šajā namā VAKam pagāja, palēnām Mūsmāju iepazīstot un gatavojoties remontdarbu trauksmainajam laikam. Tomēr tur notika trīs tīrīšanas talkas un divi skaisti pasākumi – Leldes Stumbres grāmatas „Pasaules lāpītājs – Arvīds Ulme” atvēršana un gadskārtējā Lūgšana pie jūras.

Aicinām jebkuru, kuram mājās saglabājušas liecības par 1985-1990 nevardarbīgo pretošanos Latvijā, foto, video materiāli, dokumenti, dziesmas, dzejoļi, citi teksti papildināt ar tiem topošā muzeja krājumu.

Rakstīt: lelde.stumbre@gmail.com vai

elita@vak.lv

Pieteikt var arī savus vides vai kultūras pasākumus uz 2017. gadu, sākot ar maija mēnesi. Rakstīt: ieva@vak.lvs”

vf-logoProjekts “Zaļās atmodas muzejs “Pirmais stāvs” veltīts Latvijas simtgadei un tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu.

 

September 17, 2016

Pienotava neatvadās, nekādā ziņā!

Kurš te uzrakstīja, ka Pienotava atvadās? Labi, ka vismaz piebilda “pamazām”. Pienotava neatvadās, tieši otrādi – atkal sāksim ziņot visādus interesantus jaunumus no VAK vētrainās dzīves. Nu, jā, bija tāda pauzīte, bet tas tikai tādēļ, lai iznāktu Lielais Lēciens. Jāievelk elpa, jānovērtē skrejceļš, jālec!

piens

July 7, 2016

Atvainošanās

Pirms pāris mēnešiem rakstīju Pienotavas lasītājiem par Vides aizsardzības topošo muzeju, kas nu jau, starp citu, ieguvis arī stabilu nosaukumu – Zaļās atmodas muzejs “Pirmais stāvs”. Jūrmalas pašvaldība noslēdza līgumu ar VAK par ēkas Dubultos Pils ielā 1 apsaimniekošanu. Šajā ēkā vairāk kā divdesmit gadus saimniekoja biedrība “Undīne” un savā rakstā uzrakstīju , ka “pasaku māju „Undīne”, kas jau vairākus gadus beigusi pastāvēt.” Izrādās, tā gluži nav taisnība – Biedrība “Undīne”vēl šogad mierīgi pabeigs savus šajā gadā apstiprinātos projektus. Par šo kļūmi savā rakstā arī atvainojos “Undīnes” biedriem. Nākamgad un citus gadus slēgsim atkal jaunus līgumus par jaunām, radošām sadarbībām pēc tam, kad nams būs renovēts, atjaunots un muzejs tur būs ieņēmis sev pienākošos goda vietu.

May 20, 2016

Pienotava saka: Laba diena vasarā! un Pienotava – pamazām atvadās

Pienotava saka „Labdien vasarā!” un Pienotava – atvadās!

Mīļie VAK biedri, vecbiedri,  bijušie biedri, draugi, atbalstītāji, interesenti, ziņkārīgie un līdzjutēji!

Pienotava savu darbu beigusi. Tā darbojās, kad Vides aizsardzības klubam nebija savas mājaslapas un aizpildīja informatīvo tukšumu, jo „ja tevis nav internetā, tevis nav vispār”. Tagad VAK ir sava mājaslapa, kur var atrast VAK informāciju un Pienotava, kā jau tas pēdējā gada laikā bija manāms, vairs lāga nedarbojās.

Tam ir vēl viens iemesls. VAK sācis veidot savu muzeju. Muzeja nosaukums vēl lidinās gaisā – iespējams, tas būs „Ilūziju zaļā bura”, bet vēl jāsasauc prātu vētru, lai viss noskaidrotos un piezemētos.

Izrādās, arī muzeja ideja jau ilgi ir lidinājusies gaisā, bet nu tā ir stabili piezemējusies un nostiprinājusies. Galvenais muzeja veidošanas pamats ir – telpas. Un tādas mums tagad ir – Jūrmalas dome atbalstījusi mūsu muzeja ideju un nodod VAK apsaimniekošanā bijušo pasaku māju „Undīne”, kas jau vairākus gadus beigusi pastāvēt.

Tas noticis burtiski nupat, tādēļ vēl tikai sāksim iekārtoties namā Dubultos. Būs vajadzīga gan tīrīšanas talka, gan, protams, idejas, kā veidot muzeju, lai tas būtu interesants, neformāls un atraktīvs ne tikai pašiem, bet arī apmeklētājiem. Mums ir ambiciozs plāns, ka pēc gada, kad VAK svinēs savu 30 gadu jubileju, spēsim izveidot muzeju jau tādā līmenī, ka to varēs akreditēt kā oficiālu Jūrmalas pašvaldības muzeju.

Muzeja ideja ir vienkārša: VAK vēsture, bet ne tikai. VAK vēsture cieši saistīta arī ar zaļo kustību vēsturi, ar interesantajiem un sarežģītajiem pirmsatmodas un pirmajiem Atmodas gadiem, kad VAK bija daudzskaitlīga, neformāla un aktīva organizācija, kad viss, ko tas darīja, notika pirmo reizi. Dabas aizsardzība jaucās kopā ar politiskiem notikumiem. Muzejā vēlamies to visu rādīt, iepazīstināt un atgādināt.

Muzejs šodien nav tikai sastindzis muzeja krājums par pagātnes notikumiem un cilvēkiem. Arī mūsu muzejs sevī apvienos pagātni ar tagadni. Nams Dubultos ir pietiekoši liels, lai tajā apvienotos gan muzeja ekspozīcija un arhīvs, gan mūsdienu aktivitātes – pasākumi, izstādes, grāmatu atvēršanas svētki, bibliotēka.

Mīļie draugi, vēršamies pie jums ar lūgumu: nodot VAK muzejā visāda veida eksponātus, lai muzejs veidotos ar visu mūsu līdzdalību, lai pagātnes liecības saplūstu vienuviet. Nams Dubultos ir apsildāms, tam ir signalizācijas iekārta un tas tiks iekārtots muzeja prasībām atbilstoši un muzeja krājums uzglabāts droši un pēc visiem noteikumiem. Savus eksponātus muzejā jāiesniedz kopā ar iesniedzēja vārdu, uzvārdu un sarakstu, kādi priekšmeti tiek iesniegti.

Muzeja krājumā pieņemsim:

 1. Foto, video materiālus
 2. Priekšmetus: karogus, plakātus, uzsaukumus, biedru kartes, nozīmītes, fotoaparātus, plates, teltis, darbarīkus, apģērbus u.c. priekšmetus, kas attiecas uz VAK vai zaļo kustību darbību
 3. Grāmatas, bukletus, žurnālus par dabu, vides aizsardzību vai  (veidosim bibliotēku-lasītavu)
 4. Dokumentālas liecības papīra formātā: vēstules, uzsaukumus, avīzes, iesniegumus, biļetes, caurlaides, ielūgumus, programmiņas u.c.

Muzeja krājums tiks uzskaitīts, kataloģizēts, veidota pastāvīgā ekspozīcija, kā arī arhīvs un mainīgā ekspozīcija.

Muzeja vadītājas : Lelde Stumbre (t. 29170255), Elita Kalniņa ( t. 29374253, savu krājumu var atstāt pie Elitas pašreizējā VAK birojā Raiņa bulvārī) Lūdzam sazvanīties, lai nodotu savus materiālus muzejam. Ar laiku muzejs, protams, izveidos arī savu mājaslapu. Bet pašlaik – ieskatieties savos krājumos, grāmatu plauktos, atvilktnēs, kastēs, bēniņos un antresolos – tur noteikti kaut kas atradīsies! Izveidosim muzeju un nākamajā gadā piedalīsimies Muzeju naktī ar foršu, atraktīvu programmu, tādu, kā nevienam!

Nams Dubultos vēl prasās pēc uzkopšanas un sakārtošanas, tomēr ceram, ka šīs vasaras laikā, tas tiks atklāts ar vairāku grāmatu atvēršanu. Par to ziņosim un gaidīsim visus ciemos!

 

 

 

 

 

September 18, 2015

Tuvākie pasākumi

Haralda Sīmaņa koncerts 17.09. kafejnīcā Ala ( Peldu ielā), pēc dziesminieka vārdiem sākšoties ap 21.00

18.09.2015. Arvīda Ulmes dzejas vakars Bērzainē

18.09.2015. atklāj Pilsoņu kongresam veltītu izstādi Nacionālajā bibliotēkā.

22.09. Pret migrāciju! Koncerts  mītiņš, laikam arī gājiens, pie Brīvības pieminekļa.

Tradicionālās Eiropas putnu vērošanas dienas. 3.-4. oktobris. Jāpiesakās pašiem.

http://www.lob.lv/lv/aktualitates.php?id=493

Elita, piemēram, dosies svētdien ekskursijā ar autobusu pa Rīgas apkārtni. Ja kāds nav bijis Ķemeros, vajag izmantot izdevību un doties uz Dunduru pļavām, ir vērts.

 

June 12, 2015

Vasara sākusies!


Plānojam vasaru
13.14 jūnijs pārgājiens uz Garkalnes meži,Maltuves purvu. Kas nevēlēsies nakšņot varēs pirmajā dienā braukt vakarā mājās.Jau pieteikušies pirmajai dienai Elita, Edmunds, Kaspars( abas dienas)
Pirmā upes talka – 11. Jūnijs, Kuldīga, Ventas rumba.
Aktivitātes Lucavsalā ( visas vasaras garumā) – sakopšanas darbi, brauciens ar laivām, Lucavsalas izpēte
Glābjam dabu.
1. VAK uzaicināts iesaistīties Ķemeru purva sērūdeņraža atradņu glābšanā.
2. Garkalnē plāno apbūvēt vienu no nedaudzajiem pie Rīgas ezeriem potenciālo ķīru mikroliegumu, Mājas plāno celt bez kanalizācijas.
3.Turpinās bezgalīgais stāsts par Inčukalnu gudronu dīķi un Skonto. Viņiem atkal vajag naudu (neviens jau nezina vai šoreiz pietiks). VAK, darbojoties lielo projektu uzraudzības grupā kopā ar citām vides NVO, ir pieprasījis lauzt līgumu ar Skonto.
4. Jūnija sākumā būs zinams darbu veicējs Olaines ķīmiskajā izgāztuvē.
5. Iesniegts pieteikums tiesā par Pāvilostas Domes nelikumīgo lēmumu pārdot tai piederošo zemi dabas liegumā.
6. Uzsākts apkaimju gida projects – RD ir uzaicinājusi VAK pārstāvjus piedalīties apkaimju apsekošanā – Bolderājā, Daugavgrīvā, Buļiem. Runāsim gan par teritorijām, gan par dārziņiem u.c. Rīgas Domes plāniem.

June 12, 2015

Lucavsalai dots solījums

Rīgas mērs Nils Ušakovs 10. jūnijā tikās ar Lucavsalas iedzīvotājiem un Lucavsalas dārziņu pārstāvjiem un, apskatot Lucavsalu, solīja, ka sala paliks Rīgas iedzīvotāju pārziņā. Vairāk neesot ko baidīties par tās pārdošanu. Tā, protams, ir patīkama ziņa, tomēr prieki vēl pāragri, jo jāsagaida Rīgas domes oficiāls apliecinājums šim solījumam, kā arī būs jāveido Lucavsalas apsaimniekotāju padome, kas uzņemsies gan sekot Lucavsalas tālākajam liktenim, gan apsaimniekošanas darbus. Visticamāk, Lucavsalas padomē ietilps to organizāciju pārstāvji, kas jau ir pierādījuši savu ieinteresētību Lucavsalas sakopšanā un labiekārtošanā, kā arī ir piedalījušies aktivitātēs par Lucavsalas atstāšanu rīdziniekiem.

January 12, 2015

PIEDZIMIS JAUNAIS LATVIJAS PREZIDENTS!

Sirsnīgi sveicam Aiju un Verneru, sagaidot 10. janvārī, Lielās vētras laikā, trešo dēliņu! Kas tik vētraini nācis, to gaida lieli darbi, tā kā droši varam teikt – Latvijas nākamais prezidents ir klāt! Lai puikam spēks, veselība un gudrība!

VAK

December 30, 2014

Koka kazas Jaunā gada pareģojumi

Nākamais gads tātad ir – koka kazas gads. Tas nozīmē – ļoti veiksmīgs tieši mums, zaļajiem latviešiem, kuri, pirmkārt, mīl un ciena kokus, otrkārt, ļoti ciena kazu. Ja kāds saka, ka kaza ir stulbs, spītīgs dzīvnieks, tad tas neapjēdz, ka kazas spītība vajadzīga arī mums pašiem – būsim zaļākā valsts pasaulē un viss! Kaza, kā zināms, ir arī ģimenes piekritēja, tādēļ mums vajadzīgas, ir un būs kārtīgas ģimenes, kurās ir kaza, āzis un daudzi mazi kazlēni. Nekas cits mums neder, ja gribam izdzīvot vēl vismaz pāris tūkstošgades.

Lai tad nu koka kaza stāv mums nākamgad klāt un būsim cienīgi tās draugi, apjūsmotāji un partneri.

Gaišu, labu un darbīgu Jauno gadu vēl

Vides aizsardzības klubs

December 30, 2014

“Tev nebūs sēt” jeb Brisele balso par Monsanto diktatūru.

Viņiem tomēr skauž, ja kāds uzdrošinās savu tupeni izaudzēt, savu savu bieti apēst un par to nemaksāt globālajam biznesam. Viņi turpina bīdīt likumu, kas aizliegs jebkādu nereģistrētu sēklu apmaiņu, audzēšanu, par tirdzniecību nemaz nerunājot.
6.maijā Eiropas Komisāri (ieskaitot mūsu Piebalgu) nobalsoja PAR sēklu direktīvas (Plant Reproductive Material Law) tālāku virzību uz Eiropas padomi. Nevalstisko organizāciju organizētā sēklu kampaņa tagad turpina vērsties pie Eiropas Padomes, turpina cerēt uz saprātu un taisnību. Uz MŪSU atbalstu.
(http://www.seed-sovereignty.org/EN/)

Šajā lapā nu ir arī petīcija latviešu valodā (lai rādītos fonti pareizi, vajag atverot lapu vaļā, ar peli uzbraukt augšējā izvēlnē internetpārlūkam uz SKATS vai VIEW un Sameklēt RAKSTZĪMJU KODĒJUMS – nomainīt to uz UTF-8).
Dariet to vēlreiz un aiciniet savus draugus, radus parakstīt šo petīciju. Tas ir vieglākais, ko varam darīt. Un vajag darīt TAGAD, jo pēc šāda dokumenta pieņemšanas sāksies process, kas var neatgriezeniski iznīcināt ārkārtīgi daudz ko.

Vai varat iedomāties zemnieku, kuram pirms ražas pārdošanas jāuzrāda sēklas iegādes sertifikāts (protams no kādas lielās korporācijas, kura ir spējusi savus PATENTĒTOS !!!! kviešus noreģistrēt). Un nebūs te nekāda – “sēšu pagājušogad izaugušo sēklu”!!! Un nebūs nekāda – “kartupeļus savus atlasīšu sēklai”!!!
(šāda sistēma šobrīd eksistē ARĪ LATVIJĀ šķiedras un eļļas kaņepju audzēšanas jomā).

Vai varat iedomāties augu aizsardzības dienesta speciālistus policistu pavadībā patrulējam pa zemnieku un piemājas audzētāju dārzeņu laukiem, pārbaudot, vai burkāni un bietes, kāposti, tomāti un ķirbji aug no “pirktajām sēklām”, neatbilstības gadījumā iznīcinot stādījumus? (tāda prakse jau ir mūsu paraugvalstī – ASV)

Vai varat iedomāties sevi slepeni ejam uz slepenu krūmāja vidū ietaisītu dārzeņu lauciņu, lai saviem bērniem iedotu veselīgu burkānu? (ASV jau ir pieņēmuši likumu, ar kuru pašiem audzēt pārtiku (nesertificētu, nereģistrētu…) ir aizliegts “veselības risku novēršanas nolūkos”…

Esam aktīvi. Šoreiz pamēģinam saprast, ka pilsētnieki neizdzīvos, ja lauki tiks nožņaugti. Palīdzam paši sev. Pievienojamies saprātīgākajai eiropiešu daļai.

Ar cieņu,
Madara Mežviete
Izpilddirektore
Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija

http://www.lbla.lv

October 28, 2014

Mītiņš un gājiens 30. oktobrī

Ceturtdien, 30. oktobrī notiek pikets un gājiens ar prasību atcelt lēmumu par Lucavsalas pārdošanu. Neskatoties uz to, ka izsolei, lai pārdotu Lucavsalu, neviens nepieteicās, prieki vēl pāragri. Jā, pagaidām Lucavsla vēl pieder rīdziniekiem, tomēr ir skaidrs, ka tagad Rīgas domei ir iemesls pazemināt cenu un varbūt kāds “ņēmējs” tik to vien gaida. Tādēļ iesim un pateiksim labi skaļi, kam pieder Lucavsala.
Pulcējamies mītiņam un gājienam, sākot no 15.30 Esplanādē.

16.00 SĀKSIES GĀJIENS.
16.30 Mītiņš pie Rīgas Domes
21.00 Pasākums – koncertakcija. Silvestra Sīļa filma par Lucavsalu, Kaņepes kultūras centrā.

Te viņa ir:

http://youtu.be/IG04WiJTVGc

 

September 4, 2014

Lūgšana pie jūras

178

Lūgšana pie jūras šogad notiks no  6.-7. septembrim, Engurē.

Izbraucam no Rīgas ar autobusu 9.30, tikšanās pie Zinātņu akadēmijas
6. septembra, sestdienas, dienas plāns:
Dodamies uz Ķemeru Nacionālo parku – iepazīt jaunumus, Kaņieri – lielāko piekrastes lagūnas ezeru. Izstaigājam peldošo laipu taku.
Piekrastes biotopi – Gausā jūdze, Ragaciema Sedums – senās zvejnieku tīklu būdas, kas ir atjaunotas un vēl joprojām darbojas.
Lapmežciema muzejs.

Pusdienu pause (ieturamies vai nu kafejnīcā vai ar līdzpaņemtām maizītem un skrūvējam vaļā termosus)
Pēc pusdienām – Engures ezera dabas parks Roberta Šiliņa vadībā.

Ap 19.00 ierašanās naktsmītnes vietā Engures viesu namā “Sadancis”.
Kopīgu vakariņu gatavošana no līdzpaņemtajiem produktiem ( Droši vien, sautējums -Hildūras Bokas kāpostu mikslis…)
Brīnisķīgs vakars pie Jūras.

7.septembris, svētdiena.
Ceļamies, brokastojam,sēņojam, sanāk VAK dome, šoreiz – atvērtā, tas nozīmē, ka piedalīties var katrs.
14.30 – Pulcējamies lūgšanai pie Jūras, pie Engures baznīcas
15.00 – Lūgšana pie Jūras.
Dodamies mājup.

PS. Praktiskās lietas, kas jāpaņem līdzi – obligāti.
Maizītes, ja nevēlaties apmeklēt kafejnīcu, jo, kā jau viss piejūrā, diemžēl, dārgs.
Groziņš kopgaldam ( vakariņas, brokastis), ērti, staigāšanai piemēroti apavi, guļammaiss vai gultasveļa ( par gultasveļu jāpiemaksā 3 EUR)

Pasākumu atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds

Uz tikšanos atvasarā pie jūras!

VAK

August 18, 2014

Vēlēšanas tuvojas…

Oktobrī atkal iesim vēlēt un domāsim, kurš ir cienīgs, uz kuru var paļauties, kurš glābs vai vismaz palīdzēs Latvijai. Un lai mūsu izvēle būtu pareiza un neapšaubāma, visi deputātu kandidāti tiek rūpīgi izvērtēti jau iepriekš un, kā parasti pirms vēlēšanām, nosaukti arī tie, kas kādreiz , iespējams, bijuši VDK aģenti. Un, kā parasti, starp nosauktajiem – Arvīda Ulmes vārds. Liekas, vai tad nu reiz nepietiek, cik vēl jāpierāda un jāpārliecina, tomēr – laikam kādam nepietiek, nav miera, bet varbūt vienkārši – nosauksim viņu atkal un , kaut arī tā nav taisnība, tomēr viņam būs nepatīkami… (R)

maisiA. Ulme

Pastāsts par neredzamo  čeku.

Nemirstīgā “čekas sērga”.
Nekas nav vienkāršāk kā nosaukt kādu, kurš nepatīk, par čekistu. Lai tik viņš sāk taisnoties, tieši tas ir vajadzīgs. Skaidrs, ka ziņas par čekistiem ir tikai čekistiem un ne jau ierindas, bet tiem viss uzticīgākajiem čekas virsniekiem. Ja kāds no viņiem atklās aģentu vārdus – viņam jāmirst. Tas ir daudzkārt pierādījies fakts. Tā visos laikos rīkojās visu valstu slepenie dienesti. Tāpēc jau viņi ir – slepenie dienesti.
Bet tas mūsu sabiedrības aktīvo mietpilsoņu pulciņu nemaz nemulsina. Lai pierāda, ka viņš nav čekists! Ja šī “čekas sērga” 80.gados ir vienkārši saprotama, tad ne tik vienkārši izskaidrojama ir šīs sērgas atdzimšana šodien – nu jau ceturtdaļgadsimtu PĒC neatkarības atgūšanas.

Viss raksts un dokumenti – Attiecības

January 16, 2014

Latvijas zeme

zemeLauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes priekšsēdētāja vietnieks ES jautājumos, Armands Krauze ir izveidojis iniciatīvu portālā http://manabalss.lv/i/625 “LATVIJAS ZEME LATVIJAS PILSOŅIEM”….
Vēlos saglabāt Latvijas lauksaimniecības un meža zemi LR pilsoņu īpašumā un izbeigt tās iztirgošanu ārzemniekiem un starptautiskajiem investīciju fondiem. Aicinu LR Saeimas deputātus izsludināt tautas nobalsošanu, lai noteiktu , ka Latvijā lauksaimniecības un meža zeme var piederēt tikai Latvijas pilsoņiem vai komersantiem, kas 100% pieder Latvijas pilsoņiem.
Vēl nepieciešami 6700 parakstu.
January 6, 2014

Ielūgums

 kinovecis

Aicinām Jūs uz kinoamatieru tikšanos, kuras mērķis ir apzināt un izgaismot Atmodas laiku, kad viena no organizācijām, kas iekustināja Atmodas procesus, bija Vides aizsardzības klubs. Gaidām jūs ar jūsu kino un videomateriāliem, kuros filmēti to gadu notikumi.

No jūsu kino un videomateriāliem iecerēts veidot 50 minūšu dokumentārfilmu (režisors Rodrigo Rikards, scenārija autore Lelde Stumbre).

2014. gada vasarā arī organizēsim divu dienu amatierfilmu festivālu, kur būsiet mīļi gaidīti.

Mums īpaši interesē materiāli, kuros atainotas gan pirmsatmodas VAK aktivitātes – talkas, gan festivāls Baltica, pirmās demonstrācijas utt.

Dažas no akcijām, kuras, ļoti iespējams, kāds ir filmējis:

Talku kustība, baznīcu sakopšana, jumtu likšana – pirmā talka Dārtes vai Vānes baznīcā, Tērvetes baznīca un parks.
Pirmais VAK publiskais mītiņš pie VEF kultūras pils – „Par tīru gaisu”. 1987.g. oktobris.
1988.gada 27.aprīlī Arkādijas parkā VAK organizē masu demonstrāciju un mītiņu „Pret metro celtniecību”, kurā piedalās 30 000 cilvēki.
Melno karogu manifestācija 1988.gada 14. jūnijā pie Kongresu nama, pieminot latviešu deportācijas.
Sarkanbaltsarkanā karoga reabilitācijas mītiņš Mežaparkā 1988. 17. jūnijā.
Folkloristu aktivitātes festivālā Baltica.
VAK organizēta Lūgšana pie jūras 1988.gada septembrī, kurā 300 000 cilvēki sadevās rokās, stāvot pie Baltijas jūras.
Stopakcija pret sabiedrisko transportu ap Brīvības pieminekli 1988. gadā.
Akcija pret Slokas papīrfabriku, pirmais mītiņš par konkrētu vides aizsardzības jautājumu – Lielupes piesārņošanu 1989.gadā.
Manifestācija un gājiens pret migrāciju Daugavas stadionā 1989. gadā.
Pirmā Starptautiska konference Ēdolē par Baltijas jūras aizsardzību 1989. gadā.
Mītiņš pie PSKP Centrālkomitejas – VAK publiski pieprasa oficiāli nosodīt un slēgt Komunistisko partiju Latvijā 1990. gada martā.
VAK akcija un mītiņš – Talka Zvārdes baznīcā, Zvārdes poligona ieņemšana (pirmais mītiņš pret padomju armiju) 1993. gadā.
Zaļo Dziedāšanas svētki 1997. g. Kandavā.
Kangaru festivāls, sniega figūras, VAK jauniešu nodaļa.

Tikšanās laiks – 11.janvāris, plkst. 10.00-17.00, vieta – Okupācijas muzejs (bij. ASV vēstniecība, Raiņa bulvāris 7.)
Dienas kārtība:
10.00 – 11.00 – pulcēšanās;
11.00 – VAK prezidenta A. Ulmes uzruna;
11.20 – Filmu materiālu skate;
14.00 – 14.30 – Pārtraukums;
14.30 – Filmu materiālu skate;
17.00 – Pasākuma noslēgums.
Uz tikšanos!

Vides aizsardzības klubs
Arvīds Ulme

Saziņai: Elita Kalniņa, elita@vak.lv
Ingvars Leitis, ingvaram@gmail.com, tel. 29847337

Lūgums padot šo ziņu tālāk –  tiem, kas tajos laikos filmēja.

December 29, 2013

Priecīgus Ziemassvētkus!

Es palūgšu baltajam

eņģelim

kurš man tik

pazīstams šķiet,

lai aiziet pie Tevis un

palūko,

kā Tev šajos

Ziemassvētkos iet…

Lai uzliek roku uz

pleca

Un nekad to nenoņem

nost…

(Arvīds Ulme)

ziema

October 25, 2013

Jāpaspēj!

Līdz 31. oktobrim jebkurā bibliotekā var nodot kādu mīļu, labu grāmatu jaunajai Latvijas Nacionālajai bibliotekai. Laba ierosme. Ak jā, vai esat pieteikušies  Grāmatu ķēdei, kad grāmatas pa dzīvu cilvēku ķēdi tiks nogādātas bibliotekā?

October 25, 2013

Ražas svētki

Pirmdien, 28.oktobrī, plkst.18:30, Mūksalas tiešās pirkšanas grupa rīko “Ražas svētkus”! Tikšanās vieta nemainīga – tējnīca “Matērija”

Svētku plānā ir Jāņa Puntuļa prezentācija “Pārtikas suverenitāte un mūsu iespējas tās atgūšanā“, pēc tās filma “Laimes ekonomika” (treileri var noskatīties šeit http://www.youtube.com/watch?v=VkdnFYDbiBE), aptuveni 1 stunda, kā arī paralēli dažādu produktu degustācija un apmaiņa ar pašaudzētajām sēklām. Un, protams, sarunas, sarunas un savstarpējā iepazīšanās:) Gaidīsim arī tos, kas iepazīties vēlas iepazīties ar tiešās pirkšanas kustību un paraudzīties, kā pie mums viss notiek!
Līdzi ņemsim “groziņu” – pašu audzētu, gādātu vai iemīļotu eko produktu. Ieeja par ziedojumiem pasākuma izmaksu segšanai.
Gaidīsim ziņu uz e-pastu anta.hraptovica@gmail.com no visiem, kas vēlas piedalīties “Ražas svētkos”, lai varam plānot mūsu svētku lielumu:)
Kontakttelefons – 26325986

September 12, 2013

Labs brīdinājums!

Autobraucēji! Pirms iekāpiet savā braucamajā, veltiet 2 minūtes, lai paskatītos, vai nav kāds “līdzbraucējs”. Naktis kļūst vēsākas, klaiņojošie dzīvnieki meklē, kur patverties un nereti izvēlas uz ielas stāvošās automašīnas…

dzivnieki

September 3, 2013

Lūgšana pie jūras

1. septembrī  sadevāmies rokās pie jūras. Kādreiz, gadus 20 atpakaļ, pie jūras rokās sadevušies stāvēja ļoti daudzi. Tā bija gan lūgšana, gan protests, toreiz vairāk – protests. Ne tikai pret Baltijas jūras piesārņošanu, vairāk pret mūsu dzīves piesārņošanu, ar cerību, ka, rokās sadodoties, izturēsim. Gadi iet… citi iztur, citi nē… Tomēr, lai cik mazs pulciņš tur stāvētu, kaut vai tikai divi cilvēki – ja viņi sadevušies rokās un tic, tad nekas vēl nav beidzies un cerība gail. Bet, ja ir cerība, tad ir arī nākotne. Latvijai un mums.

lugsana pie juras

zalie uzvares

August 29, 2013

Kājas nost no gāzes! VAK aicinājums!

zalie uzvares Arvīds Ulme: Kājas nost no gāzes – pilns teksts – Attiecības

 

 

Šīs Koalīcijas spēks slēpjas sabiedrības vienaldzībā. Kā zināms, viens no nāves grēkiem Rakstos ir – kūtrība. Ja cilvēku savā varā ir pārņēmusi kūtrība, viņš lēni mirst savas vienaldzības ēnā… Līdzīgi tas ir arī ar tautu. Mūs pārņēmusī kūtrība paver ceļu un dod spēku visām tām smirdīgām koalīcijām izplatīties un sagrābt pār mums varu. Laiks atmosties -Atmodai!

Vides aizsardzības klubs(VAK) aicina

·         neformāļu apvienības un tās sabiedriskās organizācijām, kas vēl nav Koalīcijas kabatas struktūras,

·         ikvienu videi draudzīgu iedzīvotāju,

·         radošās profesijas pārstāvjus – māksliniekus, dziesminiekus…

·         visus, kas saprot, ka runa nav tikai par gāzi –

 pieteikties akciju organizētāju pulciņā. @pasts – vak@vak.lv vai pa mob. 29181010

August 9, 2013

Ai, zaļā birstaliņa!

 

mezsRadošā apvienība „Kraujasgentis” šobrīd veido klipu dziesmai “Ai zaļā birztaliņa” pretstatot mūsu senču attieksmi pret mežu un mūsdienu brutālo mežu izciršanu. Klipā mēs nevēršamies ne pret vienu, bet aicinām visus mežu īpašniekus un apsaimniekotājus ieklausīties savā sirdsapziņā, padomāt, ko viņi nodara mežam un atteikties no kailciršu izmantošanas mežsaimniecībā. Ļoti ceram, ka šis klips varētu aktivizēt kustību par mežu saglabāšanu.

Ja viss ies, kā plānots, klips varētu tikt palaists internetā jau šo svētdien, 11. augustā, vai pirmdien no rīta. Klipam noslēguma titros ieliksim šeit pausto ideju atbalstītāju vārdus un uzvārdus, lai parādītu, ka mežos notiekošais satrauc plašu sabiedrību, ne tikai dažus putnu pētniekus, kā tas bieži vien tiek pasniegts. Tādēļ lūdzam visus, kurus satrauc katastrofālā mežu izciršana, pieteikties uz e-pastu mezamate.lv@gmail.com . Piesakoties vēlams norādīt vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu, dzimšanas gadu, nodarbošanos, izglītību un/vai sabiedrisko statusu. Katrs atbalstītājs ir no svara, sākot no sētnieka, līdz augstskolas profesoram, tomēs lūdzam visus, kam personīgi pazīstami sabiedrībā plaši atpazīstami cilvēki – mūziķi, mākslinieki u.c. uzrunāt tos, jo šādiem cilvēkiem iesaistoties ir daudz lielākas izredzes panākt pozitīvu rezultātu. Nāvi nesošā mežu izciršanas mašinērija strādā dienu un nakti, un šobrīd aiziet mūsu skaistākie meži. Nepaliksim malā jo drīz var būt par vēlu..

Ar cieņu, radošā apvienība “Kraujasgentis”.

P.S. Šeit var noklausīties arī dziesmu. http://www.failiem.lv/u/qudwhvf . Pēc šī klipa pabeigšanas domājam veidot arī dažādus citus klipus un izglītojošas īsfilmas par šo un citām videi un sabiedrībai aktuālām tēmām, kā arī sadarblooties ar citām organizācijām piedalīties mežu aizstāvības akciju organizēšanā. Katra palīdzība būs no svara. Tāpēc visus, kas vēlas piedalīties šādās aktivitātēs arī lūdzam pieteikties uz šo e-pastu. mezamate.lv@gmail.com

July 19, 2013

Dabas koncertzāle Ungurkalnā un Kangaru kalnos

plakats

July 12, 2013

Jauna VAK nodaļa

2012. gada pavasarī sākām tā palēnām draudzēties ar Gruziju un tika nodibināta jauna VAK jaunā nodaļa Latvija-Gruzija. Nu tā piedāvā savu pirmo pasākumu:

Gruzija Latvijā

Gia Gugušvili un Iago Dekanozišvili personālizstāde galerijā ISTABA

15.07.–7.09.2013.

 No 15. jūlija galerijā ISTABA – divu spilgtu Gruzijas mākslinieku darbi izstādē GRUZIJA LATVIJĀ. Līdz septembra sākumam šeit būs redzama Gia Gugušvili ekspresīvā glezniecība, savukārt tikai pirmajā izstādes nedēļā – unikālie gruzīnu emaljas Meistara Iago Dekanozišvili darbi.

Gia Gugušvili (dz.1952) – gleznotājs, Tbilisi Mākslas akadēmijas profesors. Mākslinieks neuzskata sevi par kādas konkrētas glezniecības skolas pārstāvi, paļaujas uz skatītāju kā savu darbu līdzradītāju un radošā procesa dalībnieku. Gia Gugušvili audekli guvuši visaugstāko novērtējumu starptautiskos mākslas simpozijos un izstādēs, viņš piedzīvojis personālizstādes Gruzijā, Azerbaidžānā, Vācijā, Austrijā, Francijā, Krievijā, Amerikā, Šveicē. Gugušvili darbi atrodas Gruzijas Nacionālajā galerijā Tbilisi,Gertsev galerijā Maskavā,Dodge galerijā Filadelfijā un privātkolekcijās daudzviet pasaulē.2_Gia Gugusvili_Istaba

Iago Dekanozišvili (dz.1951) atjaunojis kopš XII gadsimta zudušo gruzīnu zeltstīgotās emaljas prasmi. Gruzīnu emaljas māksla, aizsākusies mūsu ēras IV-XII gadsimtā, atkal dzīvo un nes Gruzijas vārdu pasaulē. Iago Dekanozišvili sakrālie darbi godalgoti daudzos starptautiskos konkursos, ir atrodami Gruzijas muzejos un privātkolekcijās Parīzē, Maskavā, Sanktpēterburgā, Kopenhāgenā, Ķelnē, Vašingtonā, Losandželosā, Ņujorkā, Rīgā.

6_Iago Dekanozisvili_Istaba

Izstādi GRUZIJA LATVIJĀ organizējusi biedrība Latvija Gruzija „Ornamenti” sadarbībā ar Latvijas Kultūras ministriju, Latvijas vēstniecību Gruzijā un Gruzijas vēstniecību Latvijā.

Vairāk par māksliniekiem viņu mājaslapās: giagugushvili.com un iagodekanozi.com

Muzikāls sveiciens – Visādas labas lietiņas garam

 

July 10, 2013

Pastāvēs, kas pārmainīsies!

OLYMPUS DIGITAL CAMERATas brīdis ir klāt! VAK birojs palēnām, bet noteikti pamet  pēdējā laikā ne pārāk viesmīlīgo Mākslinieku savienības namu krastmalā un pārceļas uz jaunām telpām. Par jaunajām telpām, kad to iegūšana būs jau noticis fakts, sekos īpašs stāsts, tas būs visiem patīkams pārsteigums. Pagaidu mājvieta VAK birojam pašlaik ir Raiņa bulvārī 21 dzīv.5. Tādēļ labāk ir iepriekš sazvanīties 29374253, ja vēlaties tur iekļūt.

Tas par telpām un garās runas par to, ka VAKam vajadzīga cita mājvieta nu laikam veiksmīgi būs beigušās.

Vakar, 9. maijā notika VAK domes sēde, kurā viens no jautājumiem bija – VAK saiets. Tas notiks. Kā parasti, skaistā vietā pie dabas, konkrēti, pie jūras, Plieņciemā, divas dienas –  31.augustā un 1. septembrī. Sīkāki norādījumi vēl sekos, bet šīs divas dienas pavadīsim kopā, saietu apvienojot ar Lūgšanu pie jūras.

VAK ziņo arī to, ka nu beidzot pieejama arī VAK mājaslapa – http://www.vak.lv. Tā izveidota kā informācijas vietne un visi aktuālie VAK darbības jaunumi tagad būs izlasāmi mājaslapā. Ko darīs Pienotava? Pārveidosies! Kļūs par īstu žurnālu, kurā varēsim filozofēt, diskutēt, dziedāt, dejot, lasīt dzeju un cita veida literatūru. Tādēļ visi rakstošie, kam kaut kas ir uz sirds, esiet laipni gaidīti!

July 2, 2013

Aizsargājamie savvaļas augi

plavu ziedi

Jāņi pagājuši, tomēr Latvijas pļavas vēl pilnas ziediem un augiem un vēl jau var lasīt tējas vai veidot pļavu ziedu pušķus, kas vasarās tomēr ir visskaistākie. Šogad sakarā ar audzelīgo un silto laiku, daba sagādā arī patīkamus pārsteigumus – neparasti lielā daudzumā bija atrodamas smaržīgās naktsvijoles. Un tās ir cieši aizsargājamas, tāpat kā vēl rinda citu savvaļas augu.

Latvijas aizsargājamie augi ir dažāda veida savvaļas orhidejas – dzegužpirkstītes, dzegužpuķes, dzegužkurpītes un naktsvijoles. Tāpat aizsargājami ir pļavas un meža silpurene, staipekņi, lakši jeb mežloki, meža vizbulis, bezdelīgactiņa, Sibīrijas skalbe, jumstiņu gladiola un Eiropas saulpurene.

Jāzina, ka izsargājamo augu lasīšana, pirkšana, pārdošana un dzīvotņu postīšana ir administratīvi sodāma. Likumdošanā noteiktie sodi par aizsargājamo augu plūkšanu un tirdzniecību ir visai bargi – fiziskām personām līdz 500 Ls, bet juridiskām personām līdz 1000Ls, konfiscējot nelikumīgi iegūtos augus.Tādēļ pirms došanās puķu pļavā vai zāļu tirgū, aicinām noskaidrot, kuri augi ir aizsargājami, lai nesanāk iedzīvoties nepatikšanās, jo pieredze rāda, ka cilvēki augus visbiežāk plūc nezināšanas vai nevērības dēļ. Jāpiemin, ka pēdējos gados cilvēku attieksme ir uzlabojusies – Jāņu laikā veicot kontroles reidus, daudzi pārdevēji zināja, kurus augus drīkst un kurus nedrīkst tirgot.          

Taču, ja pamanāt tirgojam retos un aizsargājamos augus, par pārkāpumiem, lūdzu, zvaniet Dabas aizsardzības pārvaldei pa tālruni 67509545.

Saviem ziedu pušķiem  izmantojiet bieži sastopamus, bet ne mazāk krāšņus pļavas augus, kā, piemēram, pīpenes, madaras, rudzupuķes, āboliņu, smilgas, gandrenes, suņuburkšķus, kas nav aizsargājami. Ejot lasīt tējas, ieraudzīsiet arī asinszāli un birztalu nārbuli, vībotnes, magones, raspodiņu, kumelītes, madaras un vēl daudzus citus augus. Bet par Latvijas retajiem un aizsargājamiem augiem priecājaties dabā vai  iemūžiniet fotogrāfijās. Padomājiet arī par savu veselību – neplūciet nepazīstamus un indīgus augus!  Augus nekādā gadījumā nevajag plēst ar visām saknēm vai noplūkt vienīgo augu pļavā – iespējams nākamajā gadā to būs jau vairāk un pļava kļūs krāšņāka.

Atsvaidzināt atmiņā reto un aizsargājamo augu izskatu varat Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnē – bukletā „Mīli ar acīm”, foto galerijā „Aizsargājamie augi” vai Nacionālā botāniskā dārza interneta vietnēhttp://www.nbd.gov.lv.